Trên đường vui khoẻ, báo em hay,
Mỗi bước non xanh, gió mát đầy.
Trông nguyệt bầu trời, mây mặt biển,
Nhớ ngày chung sống, đọc thơ say.

tửu tận tình do tại