Hoàng hôn màu tiễn đưa
Thấy sóng, không thấy nước
Đường nhỏ, chí lớn chờ
Gập ghềnh một ly khách...

Bước chân vô định hay về đâu ?
Bảo mẹ đừng mong làm sao được
Ly khách ven trời còn muốn khóc
Tiếng đời xô động dễ câm sao !

Gặp anh chiều mưa đường số 5
Cùng đoàn du kích, rét căm căm
Thoắt đã hoàng hôn xây mộ chí
Bia tạc vào mây: Tống biệt hành.