Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/01/2018 20:27, số lượt xem: 82

Chống nhũng trừ tham được mấy lâu?
Quan tham vật chất: Luật cung cầu!
Xưa nay nhiều lắm quan tham nhũng
Chống mãi trừ hoài …có hết đâu?

TV.  12/1/2018.