Gió muốn đỡ nắng mà nắng cứ chuồi đi
Mặc vòng ôm nắng cứ chung chiêng từng sợi
Đừng học nghĩ đừng học buồn xa mặt trời xuyên tới
Sẽ có lúc nắng rạng rỡ gặp những bầy thiên di
Nắng đậu mắt theo chim miền mùa mới.

Dã Tràng Cát