Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/10/2021 06:27, số lượt xem: 62

Lời người nghe vọng giữa trời đông,
Đem hết tâm tư tận đáy lòng.
Sông núi muôn trùng đâu kẻ sĩ,
Quê hương ngàn dặm thiếu anh hùng,
Giúp vua những muốn xoay thời cuộc,
Rữa kiếm không phương mở lối thông,
Năm tháng đợi chờ đầu nhốm bạc,
Ngàn thu còn vọng tiếng non sông.