Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2021 11:05, số lượt xem: 61

Ngồi buồn nhớ thuở hàn vi,
Nhớ thời con trẻ ăn gì cũng ngon.
Nhớ bao nhiêu việc cỏn con,
Chẳng cần ghi chép khó lòng quên đâu.
Học bài mau mắn thuộc làu,
Những môn thuật lại đứng đầu lớp luôn.
Tuổi ngày tháng mãi chất chồng,
Trí càng chậm lụt, nhớ không còn nhiều.
Xảy ra một sớm một chiều,
Thì thường quên bẵng mọi điều rất nhanh.
Chuyện xưa ấn tượng nhớ rành,
Người quen quên hẳn gọi danh tánh hoài.
Vậy nên cố gắng miệt mài,
Làm thơ viết sách luyện tài nhớ lâu.
Việc nầy tương đối nhiệm mầu,
Mong rằng bạn hữu cùng nhau thực hành.