Gió thu lay lá rơi đầy,
Trời xanh eng éc kêu bầy én bay,
Sen tàn cúc lại phô bày,
Rãnh rang lúa má, lại quay hoa màu.