Hỡi con rắn đi sang đường trong đêm,
Sao ta lại được gặp mày vui thế!
Chẳng phải mày cũng mừng khi gặp ta đó sao!
Thực tình, chúng ta cùng một loài,
Chung sống trên trái đất này...
Mày hãy sang đường trước,
Mày sang đường rồi, ta sẽ đi sau.
Hãy đi mà yêu đi,
Cho đến trước lúc rạng đông, cùng nảy sinh trí tuệ.


Nguồn: Bài hát ngày mai, thơ Ko Un, NXB Hội nhà văn, 2010
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)