Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/01/2020 17:10, số lượt xem: 134

Anh hùng rút gươm dẹp thời loạn
Sơn hà một mối trải bắc nam
Chỉ gươm phương nam quân Xiêm chạy
Chống gươm đất bắc loạn quân Thanh
Tiếc rằng Gia Long hơi hẹp bụng
Chẳng lưu thiên hạ cốt Quang Trung
Giả như Tào Tháo kẻ thắng cuộc
Bên mộ họ Thiệu nước mắt rưng!