Trên trời sa xuống hai tiên,
Lòng anh không mộ, mộ duyên của nàng.


Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 1: Nhân sinh quan, NXB Xuân thu, 1975