Trên trời có sao tua rua
Ở dưới Hà Nội có vua đúc tiền
Ruộng tư điền không ai cày cấy
Hỏi cô mình ở vậy được chăng?
Mười hai cửa bể anh đã cắm đăng
Cửa nào lắm cá anh quăng chài vào


Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004