Con chuột mắc bẫy,
Vì gốc tre già.
Đẽo gốc tre ra,
Làm cây đòn xóc.


Nguồn: Quách Tấn, Hương vườn cũ, NXB Hội nhà văn, 2007