Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào khôn.


Khảo dị:
Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ biết ngày nào nên.
Đi cho biết đó, biết đây,
Ở nhà với mẹ như mây ám rừng.
Nguồn:
1. Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)
2. Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001