Đời này lắm kẻ nói khoe,
Một chuyến xe lửa bao nhiêu ghe cũng không bì.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001