Đất màu trồng đậu, trồng ngô,
Đất lầy cấy lúa, đất khô làm vườn.
Ngày rồi em lại đi buôn,
Quanh năm no ấm, em buồn nỗi chi?


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001