Đôi tôi quyết lấy người này,
Để làm nhà gạch, liệu tay xây tường.
Nhà người lắm ảnh phô trương,
Treo tranh thuỷ mạc, bên tường niêm cung.
Người đi bỏ nhện chăng mùng,
Năm canh bỏ vắng lạnh lùng cả năm.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001