Đêm qua hết đứng lại nằm,
Năm thân áo vải ướt dầm như mưa.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001