Đá dầu nát, vàng dầu phai,
Trăm năm duyên nợ chẳng sai chút nào.


Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001