Mừng báo "Tiếng Dân" ra đời

I.
Tiếng ai kêu đó? - Tiếng Dân mình
Vang giữa Trung Kỳ đất Đế kinh
Chợt tỉnh mấy nghìn năm mộng mị,
Hả hơi non sáu triệu sinh linh
Bấy chầy luống những đau long gỗ
Ra thế còn đâu bít miệng bình.
Nam Bắc từ đây chung góp tiếng
Đòi quyền dân chủ kế dân sinh.

II.
Đã mấy mươi năm dân nín luôn
Nín lâu mới nói tiếng nên dòn
Ngậm hơi kể biết bao sương tuyết
Mở miệng đà vang cả nước non
Tấc lưỡi không dài đâu phải ngắn
Ngòi long chẳng sắc cũng không cùn
Nhắn kêu nhau hỏi ai chưa nói
Chưa nói thì mau nói, nói dồn!


Thế Nhu
Tiếng Dân 2-11-1927