Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/05/2021 16:45, số lượt xem: 72

Vui chẳng riêng ai, buồn một mình
Hỏi ai, ai cũng chỉ làm thinh
Vừa đồng bạc lớn ông mỹ đế
Lại mấy hào con bác chí minh
Hỏi vợ, vợ còn đi chạy gạo
Gọi con, con mải đứng chơi đình
Muốn mù trời chẳng cho mù nhỉ
Gương mắt trông chi buổi bạc tình!

Bạc tình chi đây ánh mắt này
Trời cho mù loà nhìn chẳng thấy
Cảnh vật tưởng thôi cái sân đình
Gạo muối dâng mời đám điêu linh
Thêm vài đồng lẻ tế bần tính
Lạy ông mỹ đế chẳng độ mình
Hỏi người, người cũng phải lặng thinh
Buồn than số kiếp chỉ một mình.