Nhị chạm ly, cánh hoa chạm áo
Bướm trên cành nhàn dạo tung tăng
Còn buồn cả với gió xuân
Nửa chưa nở hết, nửa gần rụng rơi

tửu tận tình do tại