Đại tướng quân mở thành giao chiến
Khói mờ trời binh biến Du quan
Giáp binh ba mũi ngập tràn
Thiền Vu vỡ mật, giặc tan chạy dài

tửu tận tình do tại