Lính thú xa quan san vạn dặm
Lệ đầy khăn khi ngắm núi sông
Chỉ có trăng soi đầu Thanh Hải
Nào thấy xuân sa mạc vàng căm

tửu tận tình do tại