Lư Đồng 盧仝 (778-835), quê ở Tế Nguyên, Hà Nam. Ông nhiều lần thi tiến sĩ không đỗ, suốt đời áo vải (không làm quan). Lô Đồng nổi tiếng về thơ bí hiểm, là một nhà thơ quan trọng của "Hiểm quái thi phái". "Toàn Đường thi" còn có 3 quyển thơ của ông.