Quán khách qua hàn thực
Nhớ quê lệ ướt khăn
Tin thư ngoài trời dứt
Đào mận trong mưa xuân
Muốn uống nhưng không cớ
Chỉ ngâm đở tủi thân
Thành người xe lui tới
Nhiều ít khách đạp thanh

tửu tận tình do tại