Núi sông mặt trời lặn
Đường xa không tận cùng
Nhà cũ tranh sinh mốc
Năm đói tre trổ hoa
Tây tới không đường đi
Nam về cát bụi mù
Giữa trời một mình đứng
Nhà ta tận nơi đâu

Nguồn: Văn học sử Trung Quốc, NXB Phụ nữ, 2000.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)