Thẩm Thuyên Kỳ 沈佺期 (khoảng 656-714/715) tự Vân Khanh 雲卿, người Tương Châu 相州, nay thuộc Hà Nam 河南, là một thi nhân đời Đường. Ông tề danh cùng Tống Chi Vấn 宋之問, người đời thường gọi là Thẩm-Tống.