Tha hương qua đất phúc,
Ngoạn cảnh bỗng xui nên.
Vây núi toàn là nước,
Đi đường phải có thuyền.
Hang rồng thông biển lớn,
Sóng bạc rỡn cầu truyền.
Tiên Cát Hồng đâu tá?
Hơi thu động sáng lên.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)