Ở núi bình địa có thâm khanh,
Chỉ quí người đi mắt sáng lanh,
Trói cọp dẹp rồng là việc mọn,
Pháp thân chẳng động rõ vô sanh.

Nguồn: Sơn cư bách vịnh, NXB TP Hồ Chí Minh, 2000
tửu tận tình do tại