Sự đúng khôn phân lúc rối bời,
Điều sai, tuổi cả biết ra thôi.
Một lòng thờ chúa, tài hèn mọn,
Năm tết ngoài biên, việc hẩm hôi.
Bùn cuộn, rồng thiêng mong trỗi dậy,
Rừng xa, chim mỏi muốn về ngơi.
Ơn sâu chưa báo đầu toan bạc,
Ngắm áo vua ban những ngậm ngùi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)