Tháng hai sóng lặng sông Tương
Xuân về cả tháng gió nương đêm lành
Bình Dương mau đến đồn canh
Trên đồn sẽ hỏi quý danh từng người

tửu tận tình do tại