Tiết sương tháo giá, ruột gan vàng
Xưa có Tào Nga, nay có nàng
Ải bắc sông nam kinh hợp tán
Mẹ già con nhỏ nặng cưu mang
Đèn khêu trần thế xui vương nợ
Hoa rụng lòng sông khó vớt hương
Trâm ném bụi hồng người gác tía
Miếu thiêng cao át dải Hoàng Giang

Nguồn: Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)