Đế đô xuân chậm
Trùng môn viện thẳm
Cỏ biếc trước thềm
Trời hôm nhạn đoạn
Lầu cao tin bặt khôn truyền
Hận miên miên
Đa tình tự buộc hay vương vít
Gỡ ra mệt
Lại sang hàn thực tiết
Giàn đu ngõ ngách yên tĩnh
Trăng sáng vừa tà
Thấm lê hoa

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.