Xa vời mộng
Nam quốc tiết thanh thu
Ngàn dặm giang sơn chiều vẻ lạnh
Thuyền trơ đâu tít mé bông lau
Tiếng địch vẳng trăng thâu

Nguồn: Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, Nguyễn Chí Viễn, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.