Cơ khổ cho đứa giữ trâu
Ăn quán nằm cầu khóc mẹ kêu cha
Hai hàng nước mắt nhỏ sa
Cách sông trở hói biết nhà mẹ đâu?
Tinh sương thức dậy mở trâu
Nón nảy chẳng có lấy đầu che mưa
Thân tôi đi sớm về trưa
Vác cày vác bừa cho mỏi hai vai
Chúa thuê quan mốt chẳng giả quan hai
Tôi ở với ngài cho chẵn ba năm
Chúa ăn rồi chúa lại nằm
Bắt tôi xay lúa tối tăm trong nhà
Cái niêu bằng quả trứng gà
Chưa bắc đã sôi, chưa và đã hết
Chúa sợ ăn hết chúa ngồi chúa lo
Thóc chúa ba lậm bảy kho
Chúa cho ăn ít, chẳng cho ăn nhiều
Chúa ăn cá bống, cá thiều
Phần tôi hột muối để chiều khô khan
Chúa mặc áo đát áo đan
Thân tôi miếng giẻ vá ngang vá chằng

Bao giờ cho đến tháng năm
Dắt trâu lên động để mầm cây sanh (sinh)
Chia ra mỗi đứa một cành
Gió nam phất phất hát tình quê hương


Nguồn: SGK Văn học 7 (tập I), NXB Giáo dục, 2000