Phấn hương trong hộp nát,
Xin giành để người ta.
Suối vàng đâu cần nữa,
Đất bụi mấy cho vừa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.