Ta thấy người thế gian,
Vội vã giữa đường trần.
Chẳng hay việc cõi thế,
Lấy gì rời mê tân.
Vinh hoa được mấy chốc,
Quyến thuộc thoáng thân gần.
Dẫu có vàng muôn lượng,
Chẳng bằng nghèo sơn lâm.

Nguồn: Thi tăng Đông Á (Trung Quốc - Korea - Việt Nam - Nhật Bản), Nhiều người dịch, NXB Văn hoá văn nghệ, 2017
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)