Từ dãy Hùng Sơn lan đến đây
Dòng Lam uốn khúc phía nam quây
Báo cho thỏ cáo đi nơi khác
Gò Bắn bên sông dọa chúng mày

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)