Một điệu bồi hồi tinh tú lạnh,
"Dạ lan" sầu khúc nặng u tình.
Tiếng vàng reo rắc trên lưng ngựa,
Chim đậu cành nam cũng giật mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.