Tri âm gặp lại khách tri âm
Đối xử vơi đầy một chữ tâm
Hán Hải bè rong xa vạn dặm
Diệm Khê lời dặn quý ngàn vàng
Hạc bay Xích Bích vang thơ phú
Trăng chiếu Lâm Cao lạc giọng ngâm
Mười chín năm qua thơ vẫn đó
Bâng khuâng lưu luyến mãi tình thâm