Sào buộc đã long rồi,
Lá bầu thêm lỗ chỗ.
May hoa trắng kết xong,
Khỏi mầm xanh tháo gỡ.
Sâu thu, tiếng không ngưng,
Sẻ chiều, lòng nào rõ.
Cái lạnh nay rã rời,
Đời người cũng có cữ.

tửu tận tình do tại