Thành mờ thẻ vội đổi,
Lầu cao mưa li ti.
Màn là hơi nhẹ thấm,
Dây ngọc treo xa mờ.
Cửa thước, ánh mai hiện,
Buồm quạ, bến đậu đi.
Lững lờ sông lạnh chảy,
Có ý chờ người về.

tửu tận tình do tại