Dùng font cỡ nhỏ Dùng font cỡ vừa Dùng font cỡ lớn
RSS feed Chia sẻ trên Facebook

Quốc âm thi tập

Thơ » Việt Nam » Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn » Nguyễn Trãi


» Hiện giới thiệu
1. Thủ vĩ ngâm
2
108. Tự thán bài 38
2. Ngôn chí bài 1
2
109. Tự thán bài 39
3. Ngôn chí bài 2
1
110. Tự thán bài 40
4. Ngôn chí bài 3
1
111. Tự thán bài 41
5. Ngôn chí bài 4
1
112. Tự thuật bài 1
6. Ngôn chí bài 5 113. Tự thuật bài 2
7. Ngôn chí kỳ 06 (Trường ốc) 114. Tự thuật bài 3
8. Ngôn chí kỳ 07 (Cơm trời áo cha)
2
115. Tự thuật bài 4
9. Ngôn chí kỳ 08 (Túi thơ bầu rượu) 116. Tự thuật bài 5
10. Ngôn chí kỳ 09 (Sang cùng khó) 117. Tự thuật bài 6
11. Ngôn chí bài 10 118. Tự thuật bài 7
12. Ngôn chí kỳ 11 (Cỏ xanh) 119. Tự thuật bài 8
13. Ngôn chí kỳ 12 (Than nhàn) 120. Tự thuật bài 9
14. Ngôn chí kỳ 13 (Tà dương) 121. Tự thuật bài 10
15. Ngôn chí kỳ 14 (Dạy láng giềng) 122. Tự thuật bài 11
16. Ngôn chí kỳ 15 (Am cao thấp) 123. Tức sự bài 1
17. Ngôn chí kỳ 16 (Ẩn cả) 124. Tức sự bài 2
18. Ngôn chí bài 17 125. Tức sự bài 3
19. Ngôn chí kỳ 18 (Một thuyền câu) 126. Tức sự bài 4
20. Ngôn chí kỳ 19 (Ngày nhàn) 127. Tự giới
21. Ngôn chí kỳ 20 (Dấu người đi) 128. Bảo kính cảnh giới bài 1
22. Ngôn chí kỳ 21 (Bốn mươi) 129. Bảo kính cảnh giới bài 2
23. Mạn thuật kỳ 01 130. Bảo kính cảnh giới bài 3
24. Mạn thuật kỳ 02 (Tiêu sái) 131. Bảo kính cảnh giới bài 4
25. Mạn thuật kỳ 03 (Mống tự nhiên) 132. Bảo kính cảnh giới bài 5
26. Mạn thuật kỳ 04 133. Bảo kính cảnh giới bài 6
27. Mạn thuật kỳ 05 (Được thua) 134. Bảo kính cảnh giới bài 7
28. Mạn thuật kỳ 06 (Thú ông này) 135. Bảo kính cảnh giới bài 8
29. Mạn thuật kỳ 07 (Áng thuỷ vân) 136. Bảo kính cảnh giới bài 9
30. Mạn thuật kỳ 08 (Ơn quân thân) 137. Bảo kính cảnh giới bài 10
31. Mạn thuật kỳ 09 (Am quạnh) 138. Bảo kính cảnh giới bài 11
32. Mạn thuật kỳ 10 (Hư ảo) 139. Bảo kính cảnh giới bài 12
33. Mạn thuật kỳ 11 (Quê cũ) 140. Bảo kính cảnh giới bài 13
34. Mạn thuật kỳ 12 (Trường văn) 141. Bảo kính cảnh giới bài 14
35. Mạn thuật kỳ 13 (Nhà ta) 142. Bảo kính cảnh giới bài 15
36. Mạn thuật kỳ 14 (Am tuyết) 143. Bảo kính cảnh giới bài 16
37. Trần tình bài 1 144. Bảo kính cảnh giới bài 17
38. Trần tình bài 2 145. Bảo kính cảnh giới bài 18
39. Trần tình bài 3 146. Bảo kính cảnh giới bài 19
40. Trần tình bài 4 147. Bảo kính cảnh giới bài 20
41. Trần tình bài 5
1
148. Bảo kính cảnh giới bài 21
42. Trần tình bài 6 149. Bảo kính cảnh giới bài 22
43. Trần tình bài 7 150. Bảo kính cảnh giới bài 23
44. Trần tình bài 8 151. Bảo kính cảnh giới bài 24
45. Trần tình bài 9 152. Bảo kính cảnh giới bài 25
46. Thuật hứng bài 1 153. Bảo kính cảnh giới bài 26
47. Thuật hứng bài 2 154. Bảo kính cảnh giới bài 27
48. Thuật hứng bài 3 155. Bảo kính cảnh giới bài 28
49. Thuật hứng bài 4 156. Bảo kính cảnh giới bài 29
50. Thuật hứng bài 5 157. Bảo kính cảnh giới bài 30
51. Thuật hứng bài 6 158. Bảo kính cảnh giới bài 31
52. Thuật hứng bài 7 159. Bảo kính cảnh giới bài 32
53. Thuật hứng bài 8 160. Bảo kính cảnh giới bài 33
54. Thuật hứng bài 9 161. Bảo kính cảnh giới bài 34
55. Thuật hứng bài 10 162. Bảo kính cảnh giới bài 35
56. Thuật hứng bài 11 163. Bảo kính cảnh giới bài 36
57. Thuật hứng bài 12 164. Bảo kính cảnh giới bài 37
58. Thuật hứng bài 13 165. Bảo kính cảnh giới bài 38
59. Thuật hứng bài 14 166. Bảo kính cảnh giới bài 39
60. Thuật hứng bài 15 167. Bảo kính cảnh giới bài 40
61. Thuật hứng bài 16 168. Bảo kính cảnh giới bài 41
62. Thuật hứng bài 17 169. Bảo kính cảnh giới bài 42
63. Thuật hứng bài 18 170. Bảo kính cảnh giới bài 43
64. Thuật hứng bài 19 171. Bảo kính cảnh giới bài 44
65. Thuật hứng bài 20 172. Bảo kính cảnh giới bài 45
66. Thuật hứng bài 21 173. Bảo kính cảnh giới bài 46
67. Thuật hứng bài 22 174. Bảo kính cảnh giới bài 47
68. Thuật hứng bài 23 175. Bảo kính cảnh giới bài 48
69. Thuật hứng bài 24 176. Bảo kính cảnh giới bài 49
70. Thuật hứng bài 25 177. Bảo kính cảnh giới bài 50
71. Tự thán bài 1 178. Bảo kính cảnh giới bài 51
72. Tự thán bài 2 179. Bảo kính cảnh giới bài 52
73. Tự thán bài 3 180. Bảo kính cảnh giới bài 53
74. Tự thán bài 4 181. Bảo kính cảnh giới bài 54
75. Tự thán bài 5 182. Bảo kính cảnh giới bài 55
76. Tự thán bài 6 183. Bảo kính cảnh giới bài 56
77. Tự thán bài 7 184. Bảo kính cảnh giới bài 57
78. Tự thán bài 8 185. Bảo kính cảnh giới bài 58
79. Tự thán bài 9 186. Bảo kính cảnh giới bài 59
80. Tự thán bài 10 187. Bảo kính cảnh giới bài 60
81. Tự thán bài 11 188. Bảo kính cảnh giới bài 61
82. Tự thán bài 12 189. Về Côn Sơn ngẫu tác ngày trùng cửu
83. Tự thán bài 13 190. Răn sắc
84. Tự thán bài 14 191. Răn giận
85. Tự thán bài 15 192. Dạy con trai
86. Tự thán bài 16 193. Đầu xuân đắc ý
87. Tự thán bài 17 194. Đêm trừ tịch
88. Tự thán bài 18 195. Cuối xuân
89. Tự thán bài 19 196. Hoa xuân
90. Tự thán bài 20 197. Cảnh hè
91. Tự thán bài 21 198. Trăng thu
92. Tự thán bài 22 199. Thơ tiếc cảnh bài 1
93. Tự thán bài 23 200. Thơ tiếc cảnh bài 2
94. Tự thán bài 24 201. Thơ tiếc cảnh bài 3
95. Tự thán bài 25 202. Thơ tiếc cảnh bài 4
96. Tự thán bài 26 203. Thơ tiếc cảnh bài 5
97. Tự thán bài 27 204. Thơ tiếc cảnh bài 6
98. Tự thán bài 28 205. Thơ tiếc cảnh bài 7
99. Tự thán bài 29 206. Thơ tiếc cảnh bài 8
100. Tự thán bài 30 207. Thơ tiếc cảnh bài 9
101. Tự thán bài 31 208. Thơ tiếc cảnh bài 10
102. Tự thán bài 32 209. Thơ tiếc cảnh bài 11
103. Tự thán bài 33 210. Thơ tiếc cảnh bài 12
104. Tự thán bài 34 211. Thơ tiếc cảnh bài 13
105. Tự thán bài 35 212. Mặt trăng trong nước
106. Tự thán bài 36 213. Nước trời một sắc
107. Tự thán bài 37 
1. Thơ mai 18. Đào hoa thi kỳ 5
2. Mai già 19. Đào hoa thi kỳ 6
3. Cúc (I) 20. Hoa mẫu đơn
4. Cúc đỏ 21. Hoàng tinh
5. Tùng bài 1 22. Cây thiên tuế
6. Tùng bài 2 23. Ba tiêu (Cây chuối)
10
7. Tùng bài 3 24. Cây mộc cận (Hoa bông bụt)
8. Trúc bài 1 25. Mía
9. Trúc bài 2 26. Cây đa già
10. Trúc bài 3 27. Cúc (II)
11. Mai bài 1 28. Hoa mộc
12. Mai bài 2 29. Hoa nhài
13. Mai bài 3 30. Hoa sen
14. Đào hoa thi kỳ 1 31. Hoè
15. Đào hoa thi kỳ 2 32. Cây cam đường
16. Đào hoa thi kỳ 3 33. Hoa trường an
17. Đào hoa thi kỳ 4 34. Cây dương
1. Chim hạc già 5. Lợn
2. Trận nhạn 6. Thái cầu
3. Trận bướm 7. Trâu trong nghiên
4. Miêu (Con mèo)  

© 2004-2014 Vanachi