Gặp tiết đẹp ở miền đất lạ
Tựa chỗ cao ngâm vịnh một mình
Rượu một chén hôm nay say tạm
Vạn dặm xa quê cũ trong tim
Trạm thuỷ dịch lan hồng chen chúc
Cúc tía thâm ven núi bên thành
Người áo trắng tuy không qua trạm
Nhưng chim âu tìm đến quẩn quanh

tửu tận tình do tại