Sông chia một nhánh chảy xa xa
Rẽ trúc chen thông tựa suối Da
Lá rỏ tuyết trong cơn gió bấc
Cát in bạc trắng bóng trăng ngà
Tìm đò may gặp chài bên bãi
Ghé bến lên xơi rượu một nhà
Quay lại đường về xa tít tắp
Mái chèo sương khói nhịp dô ta

Nguồn: Tuyển thơ văn Nguyễn Bích Ngô, NXB Văn học, 1999
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)