Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Trung Đường)
35 bài thơ
Tạo ngày 08/07/2005 18:14 bởi Vanachi, đã sửa 2 lần, lần cuối ngày 11/03/2007 20:03 bởi Vanachi, số lượt xem: 3949
Vương Kiến 王建 (751-835) tự là Trọng Sơ 仲初, người Khoản Châu, Dĩnh Xuyên (nay là Hứa Xương, Hà Nam, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Đại Lịch thứ 10 (775), từng làm quan Tư mã Thiểm Châu. Ông trước tác "Nhạc phủ cung từ" rất được người ta khen ngợi, nổi danh ngang với Trương Tịch. Tác phẩm có "Vương tư mã tập".