Cờ nghiêng ngả lòng quân không chỉnh
Lên bắc nhiều hơn kẻ đi nam
Phấn hương bụi đất phai tàn
Lệ chi còn đến bên đàng Mã Ngôi

tửu tận tình do tại