Hát hay, múa lạ, chọn nhà ai?
Xe ngự, rèm sương cuốn đợi hoài
Thượng uyển thẳm sâu ngày tháng lụn
Gió xuân băm sáu tuổi hoa rồi

Nguồn: Thơ Tùng Thiện Vương, NXB Văn học, 1991
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)