Bệnh - nơi hẻo lánh khó quen,
Mới làm nhà ở kề bên mé rừng.
Tai nghe chim hót ung dung,
Mắt trông khắp nẻo tưng bừng hoa tươi.
Dọn giường sư tới nghỉ ngơi,
Sẵn bày chén rượu để mời trăng lên.
Nghỉ hưu, mấy bạn đồng niên,
Cùng nhau qua lại hàn huyên tháng ngày.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.