Đường trường gió tuyết sắp qua năm,
Xin hướng trời hồng gửi trái tim.
Sau loạn, bạn bầu xa thuở trước,
Trong thành, lưu lạc cảm đương kim,
Mối sầu cuồn cuộn nhờ ai dẹp,
Việc trước xa xôi để mộng tìm.
Sớm muộn về chầu thăm hỏi tới,
Quỉ, Chương mừng bắt phỏng bao lăm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.